Skip to content Skip to footer

24.01.2023

«Իրավական նախաձեռնությունների կենտրոն» ՀԿ-ի 2022 թվականի գործունեության հաշվետվությունը

«Իրավական նախաձեռնությունների կենտրոն» իրավապաշտպան հասարակական կազմակերպությունը ներկայացնում է 2022 թվականի գործունեության տարեկան հաշվետվությունը։ Այն ամփոփում է կազմակերպության իրականացրած ծրագրերը և դրանց արդյունքները, տարաբնույթ միջոցառումներին կազմակերպության մասնակցության, քրեակատարողական հիմնարկներում կատարած մշտադիտարկման…

the Kick-ass Multipurpose WordPress Theme

© 2023 Kicker. All Rights Reserved.

Sign Up to Our Newsletter

Be the first to know the latest updates

Whoops, you're not connected to Mailchimp. You need to enter a valid Mailchimp API key.