Skip to content Skip to footer

23.02.2024

Ազատազրկված օտարերկրացի անձանց տրամադրվող թարգմանչական ծառայությունը կներառի նաև բժշկական օգնության և սպասարկման ոլորտը

«Աբովյան» ՔԿՀ կատարած այցերի ընթացքում ազատազրկված օտարերկրացի կանայք մեզ տեղեկացրել են, որ լեզվական խոչընդոտների պատճառով չեն կարողանում իրենց քաղաքացիության երկիր արտահանձնման գործընթացի վերաբերյալ տեղեկատվություն ստանալ։ Նաև տեղեկացրել են, որ լեզվական…

the Kick-ass Multipurpose WordPress Theme

© 2024 Kicker. All Rights Reserved.

Sign Up to Our Newsletter

Be the first to know the latest updates

Whoops, you're not connected to Mailchimp. You need to enter a valid Mailchimp API key.