Skip to content Skip to footer

16.05.2024

Ներկայացվել է պատիժը կրելուց պայմանական վաղաժամկետ ազատման նոր հայեցակարգը

2024 թվականի մայիսի 15-ին տեղի ունեցավ «Պատիժը կրելուց պայմանական վաղաժամկետ ազատման համակարգի վերանայման» հայեցակարգի վերաբերյալ քննարկում: Բացման խոսքով հանդես են եկել Եվրոպայի խորհրդի Ոստիկանության և ազատությունից զրկման հարցերով համագործակցության բաժնի…

the Kick-ass Multipurpose WordPress Theme

© 2024 Kicker. All Rights Reserved.

Sign Up to Our Newsletter

Be the first to know the latest updates

Whoops, you're not connected to Mailchimp. You need to enter a valid Mailchimp API key.