Skip to content Skip to footer

15.06.2024

Տեղի ունեցավ քրեական արդարադատության համակարգում վերականգնողական մոտեցումների վերաբերյալ համաժողով

2024 թվականի հունիսի 11-12-ին Եվրոպայի խորհուրդը կազմակերպել էր քրեական արդարադատության համակարգում վերականգնողական արդյունավետ մոտեցումների ուսումնասիրմանն ուղղված համաժողով, որի նպատակն էր բովանդակալից քննարկումներ խթանել և միջազգային տեսակետներ փոխանակել վերականգնողական գործելակերպերի վերաբերյալ: «Տարբեր…

the Kick-ass Multipurpose WordPress Theme

© 2024 Kicker. All Rights Reserved.

Sign Up to Our Newsletter

Be the first to know the latest updates

Whoops, you're not connected to Mailchimp. You need to enter a valid Mailchimp API key.