Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Քննարկում. «ՀՀ քրեակատարողական և պրոբացիայի ոլորտի 2019 2023 թթ․ ռազմավարություն»

Նարե Հովհաննիսյանը մասնակցել է քրեակատարողական և պրոբացիայի ոլորտի 2019-2023 թվականների ռազմավարության հանրային քննարկմանը, որը տեղի է ունեցել 2019 թվականի օգոստոսի 28-ին Մեդիա կենտրոնում:

the Kick-ass Multipurpose WordPress Theme

© 2024 Kicker. All Rights Reserved.

Sign Up to Our Newsletter

Be the first to know the latest updates

Whoops, you're not connected to Mailchimp. You need to enter a valid Mailchimp API key.