Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Բուն զրույց քրեակատարողական հիմնարկներում կրթության մասին

Քրեակատարողական հիմնարկներում կրթության մասին զրուցում են Աննա Մինասյանը և Իրավական նախաձեռնությունների կենտրոնի նախագահ Նարե Հովհաննիսյանը։

the Kick-ass Multipurpose WordPress Theme

© 2024 Kicker. All Rights Reserved.

Sign Up to Our Newsletter

Be the first to know the latest updates

Whoops, you're not connected to Mailchimp. You need to enter a valid Mailchimp API key.