Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Լուրեր․ «Վերանայվում է պատժից պայմանական վաղաժամկետ ազատման համակարգը»

Լուրեր-ը լուսաբանել է 2024թ․ մայիսի 23-ին Մեդիա կենտրոնում տեղի ունեցած «Պայմանական վաղաժամկետ ազատման համակարգի վերանայման հայեցակարգ․ ի՞նչը պետք է փոխվի, բայց ի՞նչն է փոխվում» թեմայով քննարկումը։

the Kick-ass Multipurpose WordPress Theme

© 2024 Kicker. All Rights Reserved.

Sign Up to Our Newsletter

Be the first to know the latest updates

Whoops, you're not connected to Mailchimp. You need to enter a valid Mailchimp API key.