Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Բարձրագույն կրթությունը ՔԿՀ-ներում

Տեսաֆիլմը ներկայացնում է քրեակատարողական հիմնարկներում բարձրագույն կրթություն ստանալու հնարավորությունները, գործընթացը և օրենսդրական խոչըդոտները: 

the Kick-ass Multipurpose WordPress Theme

© 2024 Kicker. All Rights Reserved.

Sign Up to Our Newsletter

Be the first to know the latest updates

Whoops, you're not connected to Mailchimp. You need to enter a valid Mailchimp API key.