Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Ուշացած զղջում

Տեսաֆիլմը ՀՀ ԱՆ «Գորիս» ՔԿՀ-ում պատիժ կրող դատապարտյալներից մեկի մասին է, ով ցանկանում է ուղղվել և վերադառնալ հասարակություն, լավ ծնող լինել իր երեխաների համար և իր աշխատանքով օգուտ բերել հասարակությանը:

the Kick-ass Multipurpose WordPress Theme

© 2024 Kicker. All Rights Reserved.

Sign Up to Our Newsletter

Be the first to know the latest updates

Whoops, you're not connected to Mailchimp. You need to enter a valid Mailchimp API key.