Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Մինչև 19 տարեկան ազատազրկված անձանց հանրակրթությունը ՔԿՀ-ներում

Տեսաֆիլմը պատմում է Իրավական կրթության և վերականգնողական ծրագրերի իրականացման կենտրոնի կողմից իրականացվող հանրակրթական ծրագրի մասին:

the Kick-ass Multipurpose WordPress Theme

© 2024 Kicker. All Rights Reserved.

Sign Up to Our Newsletter

Be the first to know the latest updates

Whoops, you're not connected to Mailchimp. You need to enter a valid Mailchimp API key.