Skip to content Skip to footer

Հանրային քննարկումներ

Լուրեր․ «Խոչընդոտ՝ խցից հանրային կյանք ճանապարհին․ ինչո՞ւ են կրթվում դատապարտյալները»

Հանրային ռադիոն լուսաբանել է 2023թ․ օգոստոսի 15-ին Մեդիա կենտրոնում տեղի ունեցած «Դատապարտյալների վերասոցիալականացման հնարավորություններ թղթի վրա, բայց ոչ կյանքում» թեմայով քննարկումը։

Լուրեր․ «Դատապարտյալների վերասոցիալականացման հնարավորություններ թղթի վրա, բայց ոչ կյանքում»

Freenews-ը լուսաբանել է 2023թ․ օգոստոսի 15-ին Մեդիա կենտրոնում տեղի ունեցած «Դատապարտյալների վերասոցիալականացման հնարավորություններ թղթի վրա, բայց ոչ կյանքում» թեմայով քննարկումը։

Լուրեր․ «Դատապարտյալների վերասոցիալականացման պետական ծրագրերը արդյունքներ և դժգոհություն»

Հանրային հեռուստաընկերության «Լուրեր»-ը լուսաբանել է 2023թ․ օգոստոսի 15-ին Մեդիա կենտրոնում տեղի ունեցած «Դատապարտյալների վերասոցիալականացման հնարավորություններ թղթի վրա, բայց ոչ կյանքում» թեմայով քննարկումը։

Հանրային քննարկում․ «Դատապարտյալների վերասոցիալականացման հնարավորություններ թղթի վրա, բայց ոչ կյանքում»

2023 թվականի օգոստոսի 15-ին Մեդիա կենտրոնում տեղի ունեցավ «Դատապարտյալների վերասոցիալականացման հնարավորություններ թղթի վրա, բայց ոչ կյանքում» թեմայով քննարկում։

the Kick-ass Multipurpose WordPress Theme

© 2023 Kicker. All Rights Reserved.

Sign Up to Our Newsletter

Be the first to know the latest updates

Whoops, you're not connected to Mailchimp. You need to enter a valid Mailchimp API key.