Skip to content Skip to footer

Տեսաֆիլմեր

Ինձ կյանքը չներեց
«Ինձ կյանքը չներեց» տեսաֆիլմը ներկայացնում է մի կնոջ պատմություն, որն ընդհանրացնում է ազատազրկված կանանց հիմնական խնդիրները:
Ինքնության անտեսված կողմը
«Ինքնության անտեսված կողմը» տեսաֆիլմի հերոսը տրանսգենդեր անձ է (ձայնը փոխված է): Նա պատմում է նույնասեռական և տրանսգենդեր ազատազրկված անձանց խնդիրների մասին:
Անտեսված կարիքներ
«Անտեսված կարիքներ» տեսաֆիլմը պատմում է հաշմանդամություն ունեցող ազատազրկված անձանց վերասոցիալականացման խնդիրների մասին:
Անչափահասները՝ ճաղերից այն կողմ
«Անչափահասները՝ ճաղերից այն կողմ» տեսաֆիլմը պատմում է ազատազրկված անչափահասների վերասոցիալականացման հիմնախնդիրների մասին:
Նույնասեռական տերմինը «խարան» է
«Նույնասեռական տերմինը խարան է» տեսաֆիլմը պատմում է ազատազրկված ԼԳԲՏ անձանց վերասոցիալականացման հիմնախնդիրների մասին:
Կանայք և անազատությունը
«Կանայք և անազատությունը» տեսաֆիլմը պատմում է ազատազրկված կանանց վերասոցիալականացման հիմնախնդիրների մասին:

the Kick-ass Multipurpose WordPress Theme

© 2024 Kicker. All Rights Reserved.

Sign Up to Our Newsletter

Be the first to know the latest updates

Whoops, you're not connected to Mailchimp. You need to enter a valid Mailchimp API key.