Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Կորոնավիրուսի ազդեցությունը պրոբացիայի ծառայության կին շահառուների վրա

Տեսաֆիլմը ներկայացնում է, թե ինչպես է կորոնավիրուսն ազդել պրոբացիայի ծառայությունում հաշվառված կին շահառուների վրա։ Անդրադարձ է կատարվում նաև այլընտրանքային խափանման միրջոցների և պատժատեսակների կիրառմա պրակտիկային։

the Kick-ass Multipurpose WordPress Theme

© 2023 Kicker. All Rights Reserved.

Sign Up to Our Newsletter

Be the first to know the latest updates

Whoops, you're not connected to Mailchimp. You need to enter a valid Mailchimp API key.