Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Ասուլիս. «Ազատազրկված անձանց վերասոցիալականացման հիմնախնդիրները Հայաստանում»

«Իրավական նախաձեռնությունների կենտրոն» ՀԿ-ի նախաձեռնությամբ 2020 թվականի դեկտեմբերի 6-ին Մեդիա կենտրոնում տեղի է ունեցել «Ազատազրկված անձանց վերասոցիալականացման հիմնախնդիրները Հայաստանում» թեմայով ասուլիս։

the Kick-ass Multipurpose WordPress Theme

© 2024 Kicker. All Rights Reserved.

Sign Up to Our Newsletter

Be the first to know the latest updates

Whoops, you're not connected to Mailchimp. You need to enter a valid Mailchimp API key.