Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Քննարկում. «Ազատազրկված անձանց վերասոցիալականացումը»

Իրավական նախաձեռնությունների կենտրոնի նախաձեռնությամբ 2019 թվականի դեկտեմբերի 18-ին Մեդիա կենտրոնում տեղի է ունեցել «Ազատազրկված անձանց վերասոցիալականացման հնարավորությունները և հեռանկարները Հայաստանում» թեմայով քննարկում:

the Kick-ass Multipurpose WordPress Theme

© 2024 Kicker. All Rights Reserved.

Sign Up to Our Newsletter

Be the first to know the latest updates

Whoops, you're not connected to Mailchimp. You need to enter a valid Mailchimp API key.