Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Լուրեր․ «Խոչընդոտ՝ խցից հանրային կյանք ճանապարհին․ ինչո՞ւ են կրթվում դատապարտյալները»

Հանրային ռադիոն լուսաբանել է 2023թ․ օգոստոսի 15-ին Մեդիա կենտրոնում տեղի ունեցած «Դատապարտյալների վերասոցիալականացման հնարավորություններ թղթի վրա, բայց ոչ կյանքում» թեմայով քննարկումը։

the Kick-ass Multipurpose WordPress Theme

© 2024 Kicker. All Rights Reserved.

Sign Up to Our Newsletter

Be the first to know the latest updates

Whoops, you're not connected to Mailchimp. You need to enter a valid Mailchimp API key.