Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

«Երթևեկենք անվտանգ» սեղանի խաղ՝ ՀՀ ԱՆ պրոբացիայի ծառայության անչափահաս շահառուների համար

ՀՀ ԱՆ պրոբացիայի ծառայության անչափահաս շահառուների արդյունավետ զբաղվածության ապահովման և գիտելիքների բարելավման նպատակով Իրավական նախաձեռնությունների կենտրոնը և Հանրային քաղաքականության ինստիտուտը «Երթևեկենք անվտանգ» սեղանի խաղ են տրամադրել ՀՀ ԱՆ պրոբացիայի ծառայությանը:

Սեղանի խաղը հետաքրքիր ժամանցի միջոցով սովորեցնում է ճանապարհային երթևեկության նշանները, հետիոտնի, հեծանվորդի և վարորդի անվտանգ վարքագծի կանոնները: Այս խաղի միջոցով անչափահասները կարող են սովորել երթևեկության կանոնները, ինչը կօգնի խուսափել ճանապարհատրանսպորտային խախտումներ կատարելուց:

the Kick-ass Multipurpose WordPress Theme

© 2024 Kicker. All Rights Reserved.

Sign Up to Our Newsletter

Be the first to know the latest updates

Whoops, you're not connected to Mailchimp. You need to enter a valid Mailchimp API key.